قوم عرب افتخار سرزمین ایران

قوم عرب افتخار سرزمین ایران

نهادهای متولی اگر به دنبال مقصران ایجاد فضای امنیتی در استان خوزستان هستند در داخل مرزهای کشور و در خارج از مرزهای استان جستجو کنند که مردم خوزستان خصوصا قوم عرب خالص ترین عشایر شیعه وفادار به کشور هستند.؛