لزوم تقویت آموزش فنی و حرفه‌ای در کنار سوادآموزی

لزوم تقویت آموزش فنی و حرفه‌ای در کنار سوادآموزی

پایگاه خبری جنوب آگاه/خوزستان استاندار خوزستان با تاکید بر لزوم حرفه‌آموزی در کنار سوادآموزی گفت: سعی شود که در کنار آموزش خواندن و نوشتن، آموزش فنی و حرفه‌ای نیز قوی شود تا افراد در کنار خواندن و نوشتن شغلی داشته باشند؛ اگر فن و حرفه در کنار خواندن و نوشتن باشد، انگیزه را قوی‌تر می‌کند.