درباره ما

رسانه جنوب آگاه در قالب گروه خبری خوز ایران

با رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران، در نهایت بی طرفی سیاسی و اجتماعی به ثبت و انتشار اخبار روز پرداخته و در جهت پیشبرد اهداف ایران اسلامی تلاش خواهد کرد و گام خواهد برداشت.

جنوب آگاه

گروه خبری خوز ایران

مدیر مسئول و صاحب امتیاز: رضا روشن پور